Όροι διαγωνισμού Facebook “Τραπέζι Για 4 άτομα στο LIVE – 10/1/2020»

/Όροι διαγωνισμού Facebook “Τραπέζι Για 4 άτομα στο LIVE – 10/1/2020»
Όροι διαγωνισμού Facebook “Τραπέζι Για 4 άτομα στο LIVE – 10/1/2020» 2020-01-03T11:52:49+00:00

Όροι διαγωνισμού Facebook “Τραπέζι Για 4 άτομα στο LIVE – 10/1/2020»

 1. Υποψήφιοι για το διαγωνισμό θα είναι όσοι λαμβάνουν μέρος σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και προϋποθέσεις του διαγωνισμού:
 2. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι συνεργάτες του “Azzurro Café-Bistro E.E.”, όπως και οι συγγενείς τους έως και τον 1ο βαθμό εξ αγχιστείας.
 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και του Facebook.
 4. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, για την οποία ο χρήστης θα έχει ακολουθήσει τα εξής 2 βήματα:

Βήμα 1. Κάντε LIKE το post

Βήμα 2. Κάντε tag 3 φίλους που θέλεις να έρθουν μαζί σου

 1. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 03/01/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 και λήγει στις 09/01/2019 ημέρα Πέμπτη στις 21:00 το βράδυ. Έγκυρες συμμετοχές θα θεωρηθούν αυτές που θα έχουν υποβληθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Η ανακοίνωση του νικητή θα πραγματοποιηθεί στις 09 Ιανουαρίου, μετά τις 22.00μμ, με προσωπικό μήνυμα, λόγω GDPR*. 
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει όσες φορές θέλει.
 3. Πέραν του νικητή, θα αναδειχθούν και 2 αναπληρωματικοί νικητές.
 4. Ο νικητής θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα με μία φιάλη κρασί (λευκό, ροζέ ή κόκκινο, της επιλογής μας) και ένα πιάτο τυριών για 4 άτομα.
 5. Αν και για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του “Azzurro Café-Bistro E.E.”, δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με το νικητή του διαγωνισμού, τότε το “Azzurro Café-Bistro E.E.” διατηρεί το δικαίωμα να ανακηρύξει άλλο νικητή από τους αναπληρωματικούς.
 6. Το “Azzurro Café-Bistro E.E.”  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού ,να ανακαλέσει, να συντομεύσει ή ακόμη και να παρατείνει τη διάρκειά του. Οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά τους όρους του διαγωνισμού θα γνωστοποιείται στο κοινό μέσω του site και της σελίδας του στο Facebook : www.facebook.com/AzzurroBR/ 

11.Παρακαλούμε όλους τους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και όχι μόνον, η συμπεριφορά τους στην υποβολή σχολίων να είναι κόσμια.

 1. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Καλή επιτυχία!!!

______________________________________________________________

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 13 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εταιρία με την επωνυμία “Azzurro Café-Bistro E.E.” Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι αποκλειστικά η διενέργεια του διαγωνισμού και η ανάδειξη και προβολή των νικητών (διενέργεια και δημοσιότητα του διαγωνισμού, ενημέρωση και επικοινωνία με νικητές) στο πλαίσιο της διαφημιστικής ενέργειας του διαγωνισμού. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι: ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το Facebook, μέσω της χρήσης του λογαριασμού σας στο Facebook. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται να μην προωθήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας διατηρούνται όσο χρόνο διαρκεί o διαγωνισμός και για δύο (2) μήνες από την ανάδειξη των νικητών και επιπλέον όσο απαιτείται για άλλους νόμιμους λόγους (π.χ. αποδεικτικούς, για την υποστήριξη εννόμων αξιώσεων). Έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επίσης για περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα φορητότητας, καθώς και δικαίωμα να προβάλλεται αντιρρήσεις όταν μία απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση). Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των αρμοδίων αρχών. Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά ότι η συμμετοχή τους αποτελεί ελεύθερη εκ μέρους τους δήλωση σύμφωνα με την έννοια της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εκ μέρους της Εταιρίας τήρηση αρχείου με τα στοιχεία αυτά και την επεξεργασία τους για την διενέργεια και δημοσιότητα του διαγωνισμού και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Εθνική Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή και να δημοσιεύσει φωτογραφίες τους σχετικά με την απονομή του επάθλου στο Facebook ή και στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή του σχετικού γεγονότος. Οι νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό στην παραπάνω αναφερόμενη παρουσίαση ή προβολή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή τους.